INFORMACJE

 • O ODBIORZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU;
 • O ZAKAZIE ZBIERANIA NIEKOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU

POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Przedsiębiorstwo Edison –T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – Sp. j. zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jako Dystrybutor i jako podmiot uprawniony do zbierania zużytego sprzętu zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (zajmujący się nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów) ma poniższe zobowiązania:

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Art. 41. 1. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.
Art. 35.1 Spółka nie przyjmuje niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu z gospodarstw domowych.
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

O zakazie wyrzucenia danego urządzenia do śmietnika informuje nas symbol przekreślonego kosza na śmieci, który umieszczany jest zazwyczaj na opakowaniach i/lub obudowie określonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Oznacza, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami.

Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu.

Elektrośmieci mogą być oddawane wprost do GPZO (Gminnych Punktów Zbierania Odpadów) lub w czasie mobilnych zbiórek. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Dzięki recyklingowi można odzyskać około 80% materiałów – surowców, które znajdują się w oddanych w specjalnych punktach elektrośmieciach.

Za wrzucenie zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych do śmietnika lub porzucenie na łonie natury grozi kara grzywny nawet do 5.000 złotych.

Kupując nowy sprzęt zużyty, zepsuty można oddać bezpłatnie w sklepie, jeśli spełnia on te same funkcje. Marka i rodzaj nie są ważne, a jedynym ograniczeniem są proporcje ilościowe 1:1 lub w specjalnym punkcie zbiórki elektro-odpadów m.in. w gminnych punktach lub innych miejscach z kontenerami na surowce wtórne.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej również można je zwrócić do sklepu - stacjonarnie lub wysyłkowo.

Zgodnie z zapisami Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, konsumenci (jako odbiorcy końcowi) są zobowiązani do fachowej i przyjaznej dla środowiska utylizacji elektrośmieci (za wyjątkiem żarówek i halogenów), tzn. do oddawania ich w gminnych punktach zbiórki lub innych miejscach z kontenerami na surowce wtórne. Do wyposażenia oświetleniowego, którego już nie można dłużej utylizować z domowymi odpadkami, należą:

 • świetlówki kompaktowe z elektronicznym statecznikiem lub bez niego (energooszczędne żarówki)
 • świetlówki (jarzeniówki)
 • lampy wyładowcze (m.in. lampy z parą metalu)
 • żarówki LED

Nie dotyczy to żarówek i halogenów. Te można dalej utylizować wraz z domowymi odpadkami.

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożności:

Żarówki energooszczędne zawierają niewielką ilość rtęci. Ilość ta jest znacznie mniejsza od ustawowych wartości granicznych, więc nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia. Jednakże należy uwzględnić kilka środków ostrożności, w przypadku stłuczenia żarówki energooszczędnej.

 • Otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci.
 • Zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca
 • Założyć gumowe rękawiczki
 • Zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza.
 • Wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu
 • Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
 • Po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska (gleby, wód gruntowych czy powietrza) lub nawet stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.