Regulamin sklepu internetowego edisonlighting.pl z dn. 14.03.2022r.

Oferta, składanie zamówienia

1.     Sklep internetowy edisonlighting.pl, zwany dalej „Sklepem” dostępny pod adresem www.edisonlighting.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Słonecznej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000077461, określaną dalej jako „Sprzedawca” lub „sklep”. Spółka posiada numer REGON 272271099 oraz numer NIP PL 6341004628.

2.     Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

3.     Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiając jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

4.     Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie edisonlighting.pl lub w trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

5.     Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się  przez Klienta z zasadami sprzedaży wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

6.     Wszystkie ceny podane  na stronach Sklepu są cenami  wyrażonymi w złotych polskich  i zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.  Klient, będący konsumentem najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność , w tym w szczególności akceptuje wysokość opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i inne wyraźnie wskazane koszty realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy . Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Spółkę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży jest moment potwierdzenia  przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, z uwzględnieniem ust. 6  powyżej.

7.     W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8.     Potwierdzeniem zakupu jest faktura,  która jest przesyłana na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (faktura elektroniczna) lub doręczana razem z produktem.

 

Złożenie i realizacja zamówienia

9.     Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego w tym imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  Klient zobowiązany jest do podania w formularzu adresowym informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Klient będący konsumentem potwierdza dokonanie zamówienia poprzez zaznaczenie pola „złóż zamówienie”.

11.  Klient może również składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu podanego przez Sprzedawcę w zakładce KONTAKT, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, za pośrednictwem telefonu, Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy, czas realizacji i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży. Następnie Klient będący konsumentem, przesyłając  zwrotną wiadomość, określa sposób i adres dostawy, formę płatności i potwierdza złożenie zamówienia (wyraża zgodę na proponowane warunki), które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożone Sprzedawcy.

12.  Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podaje w szczególności: nazwę towaru ( spośród towarów prezentowanych na stronie) , kolor, ilość oraz swoje dane teleadresowe przesyłając maila na adres e-mail: sklep@edisonlighting.pl.

Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w punkcie 11, Sklep przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane teleadresowe, cenę wybranych produktów, możliwe formy płatności, czas realizacji, sposób dostawy oraz wszelkie inne koszty jakie Klient miałby ponieść  w związku z umową sprzedaży.  Wiadomość zawiera także informację, że zawarcie przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Klient będący konsumentem, przesyłając  zwrotną wiadomość, określa formę płatności oraz sposób dostawy i potwierdza złożenie zamówienia ( wyraża zgodę na proponowane warunki), które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożone Sprzedawcy.

13.   Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.  Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 11 i 12. Z chwilą otrzymania oświadczenia Sprzedawcy przez Klienta będącego konsumentem zostaje zawarta umowa sprzedaży.

14.  Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Przy realizacji  zamówień specjalnych czas może być dłuższy. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem do czasu wysyłki należy doliczyć czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy.

15.  Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki pokrywa Klient. W przypadku przesyłek powyżej 30 kg może być doliczona  dodatkowa opłata. Klient zostanie  poinformowany każdorazowo o koszcie wysyłki, klient – będący konsumentem akceptuje doliczenie opłaty dodatkowej – wyraża zgodę na proponowane warunki.

16.  Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odbioru można dokonywać w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu w biurze Sprzedawcy.

17.  Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sklep klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sklep przewoźnikowi, jeżeli sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 

Płatności

18.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

·       gotówka – płatność w punkcie sprzedaży Sprzedawcy – realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu płatności;

·       przelew bankowy na konto: 68 84370002 0010 0122 8550 0002

(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia, za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółki). Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy;

·       płatność  elektroniczna  – realizowana za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy 24.pl – spółka PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

·       system ratalny lub z odroczoną płatnością do 54 dni - P24NOW – realizowane za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl.

 

19.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, płatności przelewem, płatności elektronicznych i kartą płatniczą Klient obowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

 

Odbiór towaru

20.  Klient powinien  przed odebraniem przesyłki od kuriera  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód ( rodzaj uszkodzenia) oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

21.  Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji, lecz usprawnia procedurę reklamacji.

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

Zawarte poniżej postanowienia regulaminu o odstąpieniu od umowy dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

22.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jeżeli jednak Klient, będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klienta będącego konsumentem obciąża obowiązek poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie może zostać sporządzone także na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu edisonlighting.pl . Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny w zakładce Odstąpienie od umowy.

23.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem, którego zamówienie obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem realizacja zamówienia polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

24.  Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@edisonlighting.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo EDISON T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka Sp. J, Słoneczna 9, 40-135 Katowice z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą.

25.  Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi równowartość ceny towarów i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia towaru do Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26.  Pieniądze za zwrócony towar są przelewane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami to może to być inny środek płatniczy.   Klient  przed odesłaniem towaru może skontaktować się ze sklepem, co pozwoli na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Sklep zwraca Klientowi także koszty wysyłki towaru, jednakże bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania, ponosi Klient.

27.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

28.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itd.)

29.  Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że spółka zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.  

30.  W przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

31.  Produkty pod indywidualne zamówienie i z kolorami niestandardowymi nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, punkt 3 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

32.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy:

a.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h.     w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.       o dostarczenie periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

m.   o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

 

Reklamacja i gwarancja

33.  Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym edisonlighting.pl przez Klienta może być przedmiotem reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

34.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

35.  Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

36.  W przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, klient będący konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta, będącego konsumentem. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta będącego konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

37.  Klient, będący konsumentem, który wykonuje wskazane powyżej uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana klientowi – z uwzględnieniem ust. 41 poniżej.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz spółce w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Powyższe stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

38.  W przypadku realizacji przez klienta, będącego konsumentem wskazanych uprawnień z tytułu rękojmi, sklep obowiązany jest przyjąć rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

39.  Przedsiębiorstwo Edison- T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp.j. w przypadku sprzedaży konsumenckiej odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

40.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust.39.

41.  Zgodnie z art.558 &1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

42.  Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j.
40 – 135 Katowice
Ul. Słoneczna 9
z dopiskiem: REKLAMACJA

 

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji znajdują się w zakładce Reklamacje.

43.  Spółka ustosunkuje się do złożonego żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny, określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona,   w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przez datę otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego rozumie się datę otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny oznacza to, iż uznała żądania lub złożone oświadczenie za uzasadnione.

44.  Uprawnienia konsumenta związane z niezgodnością towaru z umową są niezależne od uprawnień przysługujących mu z tytułu ewentualnej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancji udzielanej przez gwaranta.

 

Rezygnacja z zamówienia

45.  Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.

46.  Klient może wysłać maila na adres: sklep@edisonlighting.pl lub skontaktować się ze sklepem np. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na witrynie sklepu online. 

 

Prawa Przedsiębiorcy

Zawarte poniżej postanowienia regulaminu dotyczą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem i także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

47.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

52.  Zasady ochrony danych osobowych zamieszcza się w Polityce Prywatności sklepu Internetowego edisonlighting.pl.

 

Postanowienia końcowe

53.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) z późniejszymi zmianami.

54.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE ( rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep internetowy nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest odmowa Sklepu internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego to: sklep@edisonlighting.pl

55.  Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2022r.

 

Regulamin do pobrania, plik PDF